kominictvi-1 kominictvi-2 kominictvi-3 kominictvi-4

Zobrazit certifikáty

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sedláček Jaroslav – Kominictví, revizní technik, IČO: 16499786, se sídlem Veltruská 604/12, Praha 9 (dále jen „Kominictví“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje podnikatele – fyzickou osobu (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Kominictví, v pozici smluvního partnera, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Kominictví.

Kominictví zpracovává osobní, výjimečně také citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Kominictví shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.


Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu Pokud podnikáte, zpracováváme zejména tyto Vaše údaje a informace související s Vaší podnikatelskou činností, které jsou, či podle své povahy mohou být předmětem obchodního tajemství, tedy důvěrné:
    • obchodní firma, IČ, DIČ, adresa sídla / místa podnikání, případně další kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa;
    • údaje o našich vzájemných vztazích, o Vaší platební morálce a plnění či neplnění závazků.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů mimo Kominictví zpracovávány také zpracovateli Kominictví (např. externí zpracování účetnictví) a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Osobní údaje nepředáváme dalším zpracovatelům.

Kominictví subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Kominictví dále předává osobní údaje v souladu se zákonem, a to ve stanovených případech následujícím subjektům: všechny stupně soudů, Policie ČR, Státní zastupitelství, Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Národní bezpečnostní úřad, exekutor… .


Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Kominictví zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Kominictví poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů na žádost subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Kominictví požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné spojené s poskytnutím takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Kominictví, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Kominictví nebo smluvní zpracovatel Kominictví provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Kominictví požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Kominictví vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.Kontaktní údaje:

Sedláček Jaroslav – Kominictví, revizní technik Veltruská 604/12
190 00 Praha 9
e-mail:jased@centrum.cz
tel.:+420 603 229 091