kominictvi-1 kominictvi-2 kominictvi-3 kominictvi-4

Zobrazit certifikáty

Nabídka

Provádíme veškeré kominické práce:

- vložkování komínů (pro všechny typy spotřebičů)
- montáže vícevrstvých kovových komínů pro plyn a pevná paliva (krby)
- pravidelnou údržbu komínů - spalinových cest dle vyhlášky 91/2010 Sb. a dle ČSN 73 4201
- výchozí revize a kolaudace spalinových cest
- pasportizaci komínů
- opravy komínů a kouřovodů
- kontroly komínů inspekční kamerou
- frézování komínů
- autorizované měření účinnosti malých zdrojů - do 200 kW
- poradenství

Revize spalinových cest a komínů

Při revizi spalinových cest se zjišťují zejména následující skutečnosti, zda:

1) montáž konstrukce byla provedena podle návrhu (projektová dokumentace)
2) byly dodrženy montážní pokyny výrobce
3) vnitřní světlost komínového průduchu odpovídá projektu nebo výpočtu
4) je správně vyplněný identifikační štítek spalinové cesty
5) označení komína odpovídá připojenému (-ým) spotřebiči (-ům)
6) konstrukční díly komína nebyly během jeho montáže poškozeny
7) kouřovod a přídavná zařízení, na spalinové cestě, jsou správně upevněna
8) je dodržena předepsaná vzdálenost komínového pláště od hořlavých materiálů
9) je dodržena vzdálenost kouřovodu od hořlavého (-ých) materiálu (-ů)
10) jsou přístupné všechny otvory pro kontrolu, čištění, údržbu a měření
11) poloha ústí komínu odpovídá požadavkům ČSN 73 4201
12) přístup k ústí komínu odpovídá požadavkům ČSN 73 4201
13) jsou správně namontována všechna přídavná zařízení
14) jsou bezpečně namontovány všechny konstrukční díly, kouřovody, spojení, kotevní pásky apod.
15) jsou správně namontovány konstrukční díly pro ochranu před povětrnostními vlivy
16) je po celé délce spalinová cesta průchodná a je zachována vnitřní světlost spalinové cesty
17) materiál spár byl vyčištěn a komínový průduch nebo zadní větrání nejsou zčásti nebo zcela ucpány
18) je u kovových částí komína správně namontována ochrana před bleskem
19) v prostoru s instalovaným (-ými)) spotřebičem (-i) jsou splněny požadavky nemající nepříznivý vliv na spalinovou cestu
20) jsou dodržena ustanovení odpovídajících souvisejících právních předpisů

U dodatečně vložkovaných komínů by měla být ještě provedena kontrola, zda:
1) byly uzavřeny všechny otvory stávající spalinové cesty
2) mezera mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm stávajícího komínu je bez cizích předmětů
3) zadní větrání odpovídá požadavkům ČSN 73 4201

O výsledku revize spalinové cesty sepíše osoba odborně způsobilá revizní zprávu o stavu spalinové cesty, podle ČSN 73 4201 přílohy "C" jejíž nedílnou součástí je technická zpráva podle přílohy "D."